TOP > 产品搜索

产品搜索

照明

UV

LCD背景光

照明

特殊用途

显示屏

汽车

LCD背景光

UV

Min
Max

Min
Max

Min
Max

Min
Max
SeriesS, B, COB
LED (相关产品:75 件)
型号 生产状况 规格书 产品尺寸
L×W×H
(mm)
驱动电流
(mA)
正向电压
Typ(V)
显色性 色度坐标 光通量
Typ(lm)
辐射通量
Typ(mW)
亮度
Typ(cd)
发光角度
(degree)
Ra
Min
R9
Min
X Y
NTCWS024B

NTCWS024B-V3
(Optisolis)

15×12×2Warm White13534.995800.43380.4030515120
NTCWS024B

NTCWS024B-V3
(Rs020)

15×12×2White13534.90.33600.3335450120
Warm White13534.90.38820.3329370120
NTCWS024B

NTCWS024B-V3
(Rs030)

15×12×2White13534.90.34470.3553520120
Warm White13534.90.43380.4030430120
NTCWS024B

NTCWS024B-V3
(Rs075)

15×12×2Warm White13534.9900.42860.3919655120
NTCWS024B

NFCWS024B-V3
(Optisolis)

15×12×2White12035.894700.34470.3553455120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V3

19×16×2White26034.6700.34470.35531690120
White26034.680>00.34470.35531590120
White26034.690500.34470.35531400120
White26034.695800.34470.35531210120
Warm White26034.6700.43380.40301640120
Warm White26034.680>00.43380.40301510120
Warm White26034.690500.43380.40301300120
Warm White26034.695800.43380.40301110120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V3
(Optisolis, White)

19×16×2White18035.894700.34470.3553710120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V3
(Optisolis, Warm White)

19×16×2Warm White26034.695800.43380.40301030120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V3
(Rs020)

19×16×2White26034.60.33600.3335900120
Warm White26034.60.38820.3329740120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V3
(Rs030)

19×16×2White26034.60.34470.35531030120
Warm White26034.60.43380.4030850120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V3
(Rs075)

19×16×2Warm White26034.6900.42860.39191300120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V3

19×16×2White46034.8700.34470.35533000120
White46034.880>00.34470.35532830120
White46034.890500.34470.35532490120
White46034.895800.34470.35532160120
Warm White46034.8700.43380.40302920120
Warm White46034.880>00.43380.40302680120
Warm White46034.890500.43380.40302310120
Warm White46034.895800.43380.40301980120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V3
(Optisolis, White)

19×16×2White30035.894700.34470.35531200120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V3
(Optisolis, Warm White)

19×16×2Warm White46034.89580120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V3
(Rs020)

19×16×2White46034.80.33600.33351600120
Warm White46034.80.38820.33291320120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V3
(Rs030)

19×16×2White46034.80.34470.35531840120
Warm White46034.80.43380.40301530120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V3
(Rs075)

19×16×2Warm White46034.8900.42860.39192320120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V3

24×19×2White86034.9700.34470.35535560120
White86034.980>00.34470.35535230120
White86034.990500.34470.35534600120
White86034.995800.34470.35533990120
Warm White86034.9700.43380.40305390120
Warm White86034.980>00.43380.40304960120
Warm White86034.990500.43380.40304270120
Warm White86034.995800.43380.40303660120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V3
(Optisolis, White)

24×19×2White54035.894700.34470.35532150120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V3
(Optisolis, Warm White)

24×19×2Warm White86034.995800.43380.40303380120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V3
(Rs020)

24×19×2White86034.90.33600.33352960120
Warm White86034.90.38820.33292440120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V3
(Rs030)

24×19×2White86034.90.34470.35533410120
Warm White86034.90.43380.40302820120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V3
(Rs075)

24×19×2Warm White86034.9900.42860.39194290120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V3

24×19×2White115038.5700.34470.35537890120
White115038.580>00.34470.35537430120
White115038.590500.34470.35536540120
White115038.595800.34470.35535660120
Warm White115038.5700.43380.40307660120
Warm White115038.580>00.43380.40307050120
Warm White115038.590500.43380.40306070120
Warm White115038.595800.43380.40305200120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V3
(Optisolis, White)

24×19×2White60037.494700.34470.35532560120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V3
(Optisolis, Warm White)

24×19×2Warm White115038.595800.43380.40304810120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V3
(Rs020)

24×19×2White115038.50.33600.33354200120
Warm White115038.50.38820.33293470120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V3
(Rs030)

24×19×2White115038.50.34470.35534850120
Warm White115038.50.43380.40304010120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V3
(Rs075)

24×19×2Warm White115038.5900.42860.39196090120
NTNWT020B-V1

NFCWT012B-V4H6
(H6 Series)

15×12×2White7034.190500.34500.3602440120
Warm White7034.190500.42890.4026430120
NTCWS024B

NFCWS024B-V4H6
(H6 Series)

15×12×2White13534.090500.34500.3602830120
Warm White13534.090500.42890.4026800120
NTCWS024B

NFCWS024B-V5

15×12×2White13533.6700.34470.3553910120
White13533.680>00.34470.3553860120
White13533.690500.34470.3553770120
White13533.695800.34470.3553650120
Warm White13533.6700.43380.4030880120
Warm White13533.680>00.43380.4030810120
Warm White13533.690500.43380.4030730120
Warm White13533.695800.43380.4030600120
NTCWS024B

NFCWS024B-V5
(Rs020)

15×12×2White13533.60.33600.3335460120
Warm White13533.60.38820.3329380120
NTCWS024B

NFCWS024B-V5
(Rs030)

15×12×2White13533.60.34470.3553550120
Warm White13533.60.43380.4030460120
NTCWS024B

NFCWS024B-V5
(Rs060)

15×12×2White13533.60.3360.301330120
NTCWS024B

NFCWS024B-V5
(Rs060) Hortisolis

15×12×2White13533.60.3360.301120
NTCWS024B

NFCWS024B-V5
(Rs075)

15×12×2Warm White13533.6900.42860.3919690120
NTCWS024B

NTCWS024B-V4

15×12×2White13534.9700.34470.3553860120
White13534.980>00.34470.3553815120
White13534.990500.34470.3553720120
White13534.995800.34470.3553615120
Warm White13534.9700.43380.4030830120
Warm White13534.980>00.43380.4030770120
Warm White13534.990500.43380.4030675120
Warm White13534.995800.43380.4030560120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V4H6
(H6 Series)

19×16×2White26034.690500.34500.36021620120
Warm White26034.690500.42890.40261570120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V5

19×16×2White26034.4700.34470.35531750120
White26034.480>00.34470.35531660120
White26034.490500.34470.35531500120
White26034.495800.34470.35531270120
Warm White26034.4700.43380.40301690120
Warm White26034.480>00.43380.40301570120
Warm White26034.490500.43380.40301400120
Warm White26034.495800.43380.40301160120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V5
(Rs020)

19×16×2White26034.40.33600.3335900120
Warm White26034.40.38820.3329740120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V5
(Rs030)

19×16×2White26034.40.34470.35531050120
Warm White26034.40.43380.4030890120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V5
(Rs060)

19×16×2White26034.40.3360.301650120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V5
(Rs060) Hortisolis

19×16×2White26034.40.3360.301120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V5
(Rs075)

19×16×2Warm White26034.4900.42860.39191330120
NFCWL036B-V1

NFCWL036B-V4

19×16×2White26034.6700.34470.35531700120
White26034.680>00.34470.35531610120
White26034.690500.34470.35531430120
White26034.695800.34470.35531210120
Warm White26034.6700.43380.40301640120
Warm White26034.680>00.43380.40301520120
Warm White26034.690500.43380.40301340120
Warm White26034.695800.43380.40301110120
NFCWL060B-V1

NFCWL048B-V4H6
(H6 Series)

19×16×2White36034.790500.34500.36022260120
Warm White36034.790500.42890.40262190120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V4H6
(H6 Series)

19×16×2White46034.890500.34500.36022870120
Warm White46034.890500.42890.40262780120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V5

19×16×2White46034.5700.34470.35533120120
White46034.580>00.34470.35532930120
White46034.590500.34470.35532640120
White46034.595800.34470.35532260120
Warm White46034.5700.43380.40303010120
Warm White46034.580>00.43380.40302780120
Warm White46034.590500.43380.40302480120
Warm White46034.595800.43380.40302070120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V5
(Rs020)

19×16×2White46034.50.33600.33351600120
Warm White46034.50.38820.33291320120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V5
(Rs030)

19×16×2White46034.50.34470.35531870120
Warm White46034.50.43380.40301580120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V5
(Rs060)

19×16×2White46034.50.3360.3011150120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V5
(Rs060) Hortisolis

19×16×2White46034.50.3360.301120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V5
(Rs075)

19×16×2Warm White46034.5900.42860.39192350120
NFCWL060B-V1

NFCWL060B-V4

19×16×2White46034.8700.34470.35533020120
White46034.880>00.34470.35532840120
White46034.890500.34470.35532520120
White46034.895800.34470.35532160120
Warm White46034.8700.43380.40302920120
Warm White46034.880>00.43380.40302690120
Warm White46034.890500.43380.40302370120
Warm White46034.895800.43380.40301980120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V4H6
(H6 Series)

24×19×2White86034.990500.34500.36025330120
Warm White86034.990500.42890.40265170120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V5

24×19×2White86034.6700.34470.35535740120
White86034.680>00.34470.35535420120
White86034.690500.34470.35534890120
White86034.695800.34470.35534180120
Warm White86034.6700.43380.40305570120
Warm White86034.680>00.43380.40305120120
Warm White86034.690500.43380.40304580120
Warm White86034.695800.43380.40303840120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V5
(Rs020)

24×19×2White86034.60.33600.33352960120
Warm White86034.60.38820.33292440120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V5
(Rs030)

24×19×2White86034.60.34470.35533450120
Warm White86034.60.43380.40302910120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V5
(Rs060)

24×19×2White86034.60.3360.3012120120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V5
(Rs060) Hortisolis

24×19×2White86034.60.3360.301120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V5
(Rs075)

24×19×2Warm White86034.6900.42860.39194340120
NFCWJ108B-V1

NFCWJ108B-V4

24×19×2White86034.9700.34470.35535560120
White86034.980>00.34470.35535250120
White86034.990500.34470.35534660120
White86034.995800.34470.35533990120
Warm White86034.9700.43380.40305390120
Warm White86034.980>00.43380.40304960120
Warm White86034.990500.43380.40304370120
Warm White86034.995800.43380.40303660120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V4H6
(H6 Series)

24×19×2White115038.590500.34500.36027400120
Warm White115038.590500.42890.40267180120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V5

24×19×2White115038.3700.34470.35538150120
White115038.380>00.34470.35537710120
White115038.390500.34470.35536950120
White115038.395800.34470.35535940120
Warm White115038.3700.43380.40307920120
Warm White115038.380>00.43380.40307280120
Warm White115038.390500.43380.40306520120
Warm White115038.395800.43380.40305460120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V5
(Rs020)

24×19×2White115038.30.33600.33354200120
Warm White115038.30.38820.33293470120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V5
(Rs030)

24×19×2White115038.30.34470.35534910120
Warm White115038.30.43380.40304140120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V5
(Rs060)

24×19×2White115038.30.3360.3013020120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V5
(Rs060) Hortisolis

24×19×2White115038.30.3360.301120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V5
(Rs075)

24×19×2Warm White115038.3900.42860.39196170120
NFCWJ108B-V1

NFDWJ130B-V4

24×19×2White115038.5700.34470.35537890120
White115038.580>00.34470.35537460120
White115038.590500.34470.35536620120
White115038.595800.34470.35535660120
Warm White115038.5700.43380.40307660120
Warm White115038.580>00.43380.40307050120
Warm White115038.590500.43380.40306210120
Warm White115038.595800.43380.40305200120
NFEWH306B-V2

NFEWH306B-V2

38×38×2White140051.9700.34470.355313120120
White140051.980>00.34470.355312300120
White140051.990500.34470.355311040120
White140051.9950.34470.35539430120
Warm White140051.9700.43380.403012500120
Warm White140051.980>00.43380.403011640120
Warm White140051.990500.43380.403010240120
Warm White140051.9950.43380.40308320120
NFEWH306B-V2

NFEWH306B-V2
(Rs020)

38×38×2White140051.90.33600.33356960120
Warm White140051.90.38820.33295740120
NFEWH306B-V2

NFEWH306B-V2
(Rs030)

38×38×2White140051.90.34470.35538030120
Warm White140051.90.43380.40306640120
NFEWH306B-V2

NFEWH306B-V2
(Rs075)

38×38×2Warm White140051.9900.42860.391910090120
关于RoHS指令

本公司LED均符合RoHS指令,并且可进行无铅焊接。

其他注意事项
  • 照片可能与实际产品会有若干差异。
  • 请注意,本产品介绍页面所显示的Typ.值为代表值,并非保证值。